به وب سایت شرکت فجر سبز خوش آمدید

خدمات ما

فروش انواع بذور خارجی

بذر های داخلی
شامل ارقام ساجدی

برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

رقم ساجدی علاوه بر زودرسی بسیار بالا عملکرد زیاد بخصوص عملکرد چین اول که ۷۵-۷۰ درصد کل محصول را شامل     می گردد، از نظر ویژگی های کیفی از قبیل کیل (درصد الیاف نسبت به وش) و خواص فیزیکی الیاف، از وضعیت مطلوبی برخوردار بوده به طوری که کیل آن حدود ۴۲-۳۸ درصد، درجه میکرونری حدود 2/4- 7/3 میکروگرم در اینچ، طول الياف ۳۰-۲۸ میلی متر تعیین شده است.

خاکهای مناسب

به طور کلی مناسب ترین خاکها برای کشت پنبه خاکهای لیمونی شنی و لیمونی رسی می باشد در خاکهای رسی شنی و شنی هوموسی نیز پنبه از رشد مطلوبی برخوردار می شود. عمق خاک برای کشت پنبه حائز اهمیت بوده و در خاکهای با عمق نفوذ پذیری بیشتر، بوته های پنبه از رشد لازم برخوردار خواهند بود. پنبه به PH خاک چندان حساس نبوده و در خاکهای نه چندان شور نیز کشت آن امکان پذیر می باشد.

تهیه زمین

به طور کلی چگونگی تهیه زمین و بستر سازی برای کاشت در زراعت بسیار مهم است، به خصوص در زراعت پنبه که بوته آن دارای ریشه بلند و عمودی بوده و عمیقاً در خاک فرو می رود. به این جهت اولین مرحله از تهیه زمین در زراعت پنبه اجرای شخم عمیق به مقدار ۶۰-۵۰ سانتی متر و زمان آن پس از برداشت محصول بهاره و در فصل پائیز است. انجام شخم در موقعی که زمین دارای رطوبت کافی بوده و به اصطلاح گاورو بوده باشد، می بایست صورت گیرد در غیر اینصورت زمین دارای کلوخ های درشت شده و امکان خرد کردن آنها با عملیات دیسک بسیار دشوار خواهد بود. زمین هایی که عمق خاک زراعی آنها کمتر بوده و امکان اجرای شخم به عمق حدود ۳۰ سانتی متر میسر نباشد، با انجام شخم متوسط حدود ۲۰ سانتی متر و به منظور نفوذ پذیری بیشتر زمین، بایستی از دستگاه زیرشکن (Sub Soiler) استفاده کرد. پنبه کارانی که برای تقویت زمین و بهبود حاصلخیزی آن از کود دامی استفاده می کنند، می توانند قبل از انجام شخم عمیق به مقدار ۶۰-۵۰ تن کود دامی در هر هکتار، روی زمین پاشیده و سپس مبادرت به انجام شخم نمایند. در اثر انجام شخم عمیق، رطوبت ناشی از بارندگی ها در طول مدت حدود ۴ تا ۵ ماه تا زمان کاشت، در زمین ذخیره شده و با توجه به ریشه عمیق پنبه که بیش از یک متر در زمین فرو می رود، این رطوبت در طول رشد بوته ها مورد استفاده قرار می گیرد. با فرارسیدن زمان کاشت و با توجه به وضعیت رطوبت زمین، عملیات دیسک زنی شروع می شود، معمولاً زمین هایی که بافت خاک آنها شنی رسی راست است با دو بار دیسک زنی به صورت چپ و راست، زمین آماده کود پاشی می گردد. در صورتی که بافت خاک رسی شنی و سنگین باشد، ممکن است برای خرد کردن کلوخ ها نیاز به سه بار دیسک زنی باشد، به هر حال کلوخ ها بایستی کاملا خرد شده و زمین جهت کشت عاری از کلوخ باشد. در مورد استفاده از کودهای شیمیایی فسفاته، پتاسه و روی می بایست این کودها قبل از کشت در زمین با کودپاش پاشیده و با دیسک (دیسک آخر) با خاک مخلوط گردد و به دنبال آن با کشیدن ماله و یا با دستگاه لولر، بستر کشت صاف و هموار گردیده و بذر کاری روی آن انجام گیرد.

الترکاری

1  میزان بذر مصرفی

میزان بذر مصرفی رقم ساجدی در هر هکتار از نوع بذر کرکدار ۴۰ کیلوگرم (یک کیسه) و از نوع دلینته شده حداکثر ۲۰ کیلوگرم (یک پاکت) می باشد. در مناطق خشک و نیمه خشک و در اراضی که دارای بافت سنگین رسی بوده و خطر سله بستن در آنها وجود دارد و معمولا بذرکاری به صورت کوپه ای انجام می شود میزان بذر مصرفی از نوع کرکدار حدود 80-60 کیلوگرم و دلینته حدود ۳۰-۲۵ کیلوگرم می باشد توصیه می شود در این مناطق و با وجود خطر سله بستن زمین، بذرکاری بعد از آبیاری صورت گرفته تا جوانه زنی بذور و خروج آنها از خاک با خطر سله مواجه نشود. در این طریق بذرکاری، نیاز به مصرف زیاد بذر نیز نخواهد بود.

در مناطق مرطوب مانند استانهای گلستان، مازندران و اردبیل (دشت مغان) و برخی مناطق دیگر که احتمال بارندگی در طی فروردین ماه بیشتر بوده و به علت رطوبت بالا و سردی خاک امکان بدسبزی در مزارع زود کاشت کشت اول وجود خواهد داشت لذا توصیه می شود کشت پنبه در این مناطق در طی اردیبهشت ماه انجام گرفته و در صورت کشت در فروردین ماه حدود ۲۵ درصد، بیش از مقدار متعارف به میزان بذر مصرفی در هکتار اضافه شود.

برای داشتن مزرعه سبز یکنواخت و تحصیل عملکرد مطلوب، بایستی پنبه کاران از بذور اتیکت دار و لیبل خورده استفاده نموده و از مصرف بذور متفرقه خودداری نمایند. در صورتی که بذور مورد کشت ضدعفونی نشده باشد پنبه کاران می توانند با مشورت کارشناسان و با استفاده از سموم توصیه شده نسبت به ضدعفونی بذراقدام نمایند.

۲- تراکم با تعداد بوته در هکتار

از نظر تیپ بوته، رقم ساجدی به علت رشد محدود افقی، دارای شاخه های بارده کوتاه و حول ساقه اصلی بوده و به این جهت قابلیت تراکم بالا نسبت به واریته های دیگر را دارا می باشد و به عبارتی می توان گفت عملکرد مطلوب این رقم، در صورتی حاصل می شود که تعداد بوته در هکتار کمتر از ۱۲۰ هزار نباشد. اگر از هر بوته رقم ساجدی به طور متوسط ۱۰ غوزه برداشت شود و وزن هر غوزه آن حدود ۵ گرم در نظر گرفته شود، عملکرد بیش از ۶ تن در هکتار خواهد بود و این عملکرد قابل دسترسی بوده و با یک مدیریت صحیح و انجام مراقبت های لازم در مرحله داشت و جلوگیری از تنش آبی، تحقق عملکرد مذکور به راحتی امکان پذیر است. در مشخصات اعلام شده برای رقم ساجدی طول مدت رشد ۱۲۰ – ۱۱۵ روز، وزن غوزه 6/5  گرم، ارتفاع بوته ۱۴۵-۱۳۰ سانتی متر، تعداد غوزه در هر بوته به طور متوسط ۱۷ عدد معین شده است که با توجه به این مشخصات تحصیل عملکردهای بالاتر وجود داشته و بر طبق نظر کارشناسان عملکرد ۷ تن در هکتار دور از انتظار نیست.

تاریخ کشت

به طور کلی تاریخ کشت، در میزان عملکرد تأثیر قابل ملاحظه دارد و با تأخیر در کشت، با توجه به طول دوره رشد رقم عملکرد هم کاهش می یابد. در مناطقی که امکان کشت دوم بعد از غلات و کلزا وجود دارد رقم ساجدی به علت زودرسی بسیار بالا، رقم خیلی خوبی برای این منظور بوده با این حال باید توجه داشت که کشت آن حداکثر تا پایان خرداد ماه صورت گیرد و از این تاریخ به بعد از میزان عملکرد آن کاسته خواهد.

کود دهی

مصرف کودهای شیمیایی در زراعت، بهتر است بر اساس آزمون خاک صورت گیرد، چون با انجام این کار نیاز واقعی زراعت مشخص و از مصرف بی رویه کودهای شیمیایی جلوگیری می گردد در مناطقی که امکان آزمون خاک برای پنبه کاران میسر نباشد، توصیه می شود برای زمین هایی که با توجه به بافت خاک و وضعیت آب آبیاری امکان تولید 5 تن و بیشتر محصول در هکتار وجود دارد، می توان از کودهای شیمیایی شامل کود اوره به میزان 200-180 کیلوگرم در دو نوبت قبل از کاشت و قبل از گلدهی، کود فسفاته 150 کیلوگرم و پتاسه 100 کیلوگرم قبل از کاشت در هر هکتار مصرف کرد.

آبیاری

آبیاری زراعت پنبه با توجه به مراحل مختلف رشد آن و حساسیتی که در هر مرحله برای تنش آبی وجود دارد، از اهمیت زیاد برخوردار است، چهار مرحله رشد پنبه عبارتند از:

1- آبیاری قبل از کاشت یا هیرم کاری

این آبیاری بایستی به گونه ای صورت گیرد تا از تلفات سطحی و عمقی آب جلوگیری شده و قسمت رویی خاک (سطح الارضی) به حدی مرطوب گردد تا زمین سریعاً به حالت گاورو در آمده و بتوان کشت بذر را انجام داد در این حالت بذور سریعتر جوانه زده و مزرعه از سبز یکنواخت برخوردار خواهد شد.

2- مرحله کاشت تا گلدهی

در این مرحله در مناطق مرطوب ممکن است نیاز به آبیاری پیدا نشود. معمولاً گلدهی بین 40-35 روز بعد از کاشت در پنبه شروع و چند روز طول می کشد این مرحله بسیار حائز اهمیت است و هر گونه تنش آبی ممکن است باعث ریزش گلها قبل از نمایان شدن غوزه ها گردد. در مناطق نیمه خشک و خشک نیاز آبی در این مرحله وجود خواهد داشت و با توجه به میزان و دور آبیاری در هر منطقه، بایستی زمانهای آبیاری تنظیم گردد.

3- مرحله رشد غوزه ها

در این مرحله نیاز آبی زراعت پنبه بیش از مراحل دیگر بوده و لذا آبیاری از نظر میزان و دور آن بایستی به نحوی تنظیم گردد که زراعت هرگز به تشنگی نیفتد که در این صورت ریزش گل و غوزه را به دنبال خواهد داشت.

4- مرحله رسیدن و باز شدن غوزه ها

از زمان شروع رسیدن و باز شدن غوزه ها تا برداشت کامل مزرعه حدود 2 ماه طول می کشد و آخرین آبیاری حدود 20 روز پس از باز شدن اولین غوزه ها صورت می گیرد. این آبیاری برای درشت شدن غوزه ها و بالا رفتن عملکرد بسیار مؤثر است.

مسئله حائز توجه در آبیاری رقم ساجدی این است که به علت زودرسی بسیار زیاد این رقم و به منظور جلوگیری از خشکیدگی غوزه ها، توصیه می شود فواصل آبیاری در مرحله رشد غوزه ها کمتر باشد.

مبارزه با علف های هرز

به طور کلی در زراعت پنبه سه روش برای مبارزه با علف های هرز وجود دارد.

1- دستی: در این روش که توسط کارگر انجام می شود ضمن از بین بردن علف های هرز، امکان تنک کردن، سله شکنی و خاک دهی پای بوته ها نیز ممکن می گردد.

2- استفاده از دستگاه کولتیواتور: این روش در زراعت هایی که به صورت ردیفی کشت می شوند ممکن می گردد، با استفاده از این دستگاه ضمن از بین بردن علف های هرز، سله شکنی و خاک دهی پای بوته ها نیز صورت می گیرد.

3- مبارزه شیمیایی: این طریق مبارزه با علف های هرز، به دو صورت میسر می شود.

الف: مبارزه قبل از کاشت، که در این صورت قبل از آخرین دیسک علف کش های توصیه شده توسط کارشناسان در زمین پاشیده و متعاقباً اقدام به زدن دیسک می گردد.

 ب: مبارزه بعد از کاشت، در این صورت ضمن مشورت با کارشناسان، سموم مورد نیاز تهیه و با رعایت دستورالعمل های مربوطه و توجه به توصیه های کارشناسی از نظر زمان و مقدار مصرف و همچنین چگونگی تهیه محلول و نحوه سمپاشی بایستی به انجام مبارزه اقدام نمود.

آفات و بیماریها

تحقیقات انجام شده نشان داده است رقم ساجدی نسبت به بیماری پژمردگی ورتیسیلیومی متحمل بوده و از این جهت برتری چشم گیری در مقایسه با سایر ارقام به ویژه رقم ورامین از خود نشان داده است. در خصوص آفات به ویژه آفات مهم مکنده نظیر تریپس، شته، عسلک، رقم ساجدی در مقایسه با سایر ارقام جمعیت کمتری از آفات مذکور را به خود جلب می کند و در مورد آفت کرم غوزه نیز تحقیقات و بررسی ها نشان داده است که این آفت در روی رقم ساجدی نسبت به سایر ارقام کمتر دیده شده است. با این حل و با وجود این ویژگی رقم ساجدی، در صورت مشاهده هر گونه آفات در روی بوته ها، ضمن مشورت با کارشناسان حفظ نباتات می بایست نسبت به مبارزه با آنها اقدام گردد.

برداشت پنبه:

برداشت پنبه معمولاً زمانی شروع می شود که حداقل 50 درصد غوزه ها باز شده باشند، آنچه که در برداشت پنبه حائز توجه و اهمیت است انجام صحیح، به موقع و سریع آن می باشد صبح ها که شبنم صبحگاهی در روی غوزه های باز شده وجود دارد و همچنین بلافاصله پس از بارندگی، نبایستی برداشت صورت گیرد در غیر اینصورت وجود رطوبت زیاد در وش باعث کاهش کیفیت الیاف و پنبه دانه خواهد شد. رطوبت وش در زمان برداشت نباید از 12 درصد زیادتر باشد و این مسئله در مناطق مرطوب بیشتر حائز توجه است. با توجه به زودرسی زیاد رقم ساجدی معمولاً برداشت چین اول از اواسط شهریور ماه و برداشت چین دوم از اواسط مهر ماه میسر می گردد برای برداشت ماشینی هم استفاده به موقع از هورمون برگ ریز و کاربرد آن حدود 15 روز قبل از برداشت لازم می باشد.

 

بذر های داخلی
شامل ارقام ارمغان​

برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

خاکهای مناسب

به طور کلی مناسب ترین خاکها برای کشت پنبه خاکهای لیمونی شنی و لیمونی رسی می باشد در خاکهای رسی شنی هوموسی نیز از رشد مطلوبی برخوردار می شود.عمق خاک برای کشت پنبه حائز اهمیت بوده و در خاکهای با عمق نفوذ پذیری بیشتر، بوته های پنبه از رشد لازم برخوردار خواهند بود. پنبه به PH خاک چندان حساس نبوده و در خاکهای نه چندان شور نیز کشت آن امکان پذیر می باشد.

تهیه زمین

به طور کلی چگونگی تهیه زمین و بستر سازی برای کاشت در زراعت بسیار مهم است، به خصوص در زراعت پنبه که بوته آن دارای ریشه بلند و عمودی بوده و عمیقاً در خاک فرو می رود.به این جهت اولین مرحله از تهیه زمین در زراعت پنبه اجرای شخم عمیق به مقدار 60-50 سانتی متر و زمان آن پس از برداشت محصول بهاره و در فصل پائیز است.انجام شخم در موقعی که زمین دارای رطوبت کافی بوده و به اصطلاح گاورو بوده باشد، می بایست صورت گیرد در غیر اینصورت زمین دارای کلوخ های درشت شده و امکان خرد کردن آنها با عملیات دیسک بسیار دشوار خواهد بود.زمین هایی ک عمق خاک زراعی آنها کمتر بوده و امکان اجرای شخم به عمق حدود 30 سانتی متر میسر نباشد، با انجام شخم متوسط ، حدود 20 سانتی متر، و به منظور نفوذپذیری بیشتر زمین، بایستی از دستگاه زیر شکن (Sub soiler) استفاده کرد.پنبه کارانی که برای تقویت زمین و بهبود حاصلخیزی آن از کود دامی استفاده می کنند،         می توانند قبل از شخم عمیق به مقدار 60-50 تن کود دامی در هر هکتار، روی زمین پاشیده و سپس مبادرت به انجام شخم نمایند.در اثر انجام شخم عمیق، رطوبت ناشی از بارندگی ها در طول مدت حدود 4 تا 5 ماه تا زمان کاشت، در زمین ذخیره شده و با توجه به ریشه عمیق پنبه که بیش از یک متر در زمین فرو می رود، این رطوبت در طول رشد بوته ها، مورد استفاده قرار می گیرد.

با فرارسیدن زمان کاشت و با توجه به وضعیت رطوبت زمین، عملیات دیسک زنی شروع می شود، معمولاً زمین هایی که بافت خاک آنها شنی رسی است با دو بار دیسک زنی به صورت چپ و راست، زمین آماده کود پاشی می گردد.در صورتی که بافت خاک رسی شنی و سنگین باشد، ممکن است برای خرد کردن کلوخ ها نیاز به سه بار دیسک زنی باشد، به هر حال کلوخ ها باستی کاملاً خرد شده و زمین جهت کشت عاری از کلوخ باشد.در مورد استفاده از کودهای شیمیایی فسفاته و پتاسه که معمولاً در هر هکتار حدود یکصد کیلوگرم کود فسفاته و پتاسه و 50 کیلوگرم کود پتاسه مصرف می شود، می بایست این کودها قبل از کشت در زمین با کودپاش پاشیده و با دیسک(دیسک آخر) با خاک مخلوط گردد و به دنبال آن با کشیدن ماله و یا با دستگاه لولر، بستر کشت صاف و هموار گردیده و بذر کاری روی آن انجام گیرد.

بذر کاری

1-میزان بذر مصرفی

میزان بذر مصرفی رقم ارمغان در کشت های متعارف در هر هکتار از نوع بذر کرکدار 40 کیلوگرم (یک کیسه) و از نوع دلینته حداکثر 20 کیلوگرم (یک پاکت) می باشد.در مناطق خشک و نیمه خشک و در اراضی که دارای بافت سنگین رسی بوده و خطر سله بستن در آنها وجود دارد و معمولاً بذر کاری به صورت کوپه ای انجام می شود میزان بذر مصرفی از نوع کرکدار حدود 80-60 کیلوگرم و دلینته حدود 30-25 کیلوگرم می باشد توصیه می شود در این مناطق و با وجود خطر سله بستن زمین، بذر کاری بعد از آبیاری صورت گرفته تا جوانه زنی بذور و خروج جوانه ها از خاک با خطر سله مواجه نشود.در این طریق بذر کاری، نیاز به مصرف زیاد بذر نیز نخواهد بود.

در مناطق مرطوب مانند استانهای گلستان، مازندران و اردبیل(دشت مغان) و برخی مناطق دیگر که احتمال بارندگی در طی فروردین ماه بیشتر بوده و به علت رطوبت بالا و سردی خاک امکان بد سبزی در مزارع زود کاشت در کشت اول وجود خواهد داشت لذا توصیه می شود کشت اول در این مناطق در طی اردیبهشت ماه انجام گرفته و در صورت کشت در فروردین ماه حدود 25 در صد، بیش از مقدار متعارف به میزان بذر مصرفی در هکتار اضافه شود.

برای داشتن مزرعه سبز یکنواخت و تحصیل عملکرد مطلوب، بایستی پنبه کاران از بذور اتیکت  دار و لیبل خورده استفاده نموده و از مصرف بذور متفرقه خودداری نمایند. در صورتی که بذور مورد کشت ضدعفونی نشده باشد پنبه کاران می توانند با مشورت کارشناسان و با استفاده از سموم توصیه شده نسبت به ضدعفونی بذر اقدام نمایند.

2-تراکم یا تعداد بوته در هکتار

رشد محدود و فرم کوتاه و جمع جور بوته رقم ارمغان امکان افزایش تراکم بوته در واحد سطح را میسر ساخته و در کشت ردیفی با فواصل 60 سانتی متر بین ردیف ها و 20 سانتی متر بین بوته ها به ویژه در کشت های دوم از عملکرد مطلوبی برخوردار می باشد.در بررسی های انجام شده میانگین عملکرد این رقم در کشت دوم و در مقایسه با رقم تجاری ساحل بیش از 1000 کیلوگرم افزایش نشان می دهد.از نظر سازگاری و مناطق مورد کشت، رقم ارمغان از نظر سازگاری عمومی و عملکرد، بهتر از ارقام تجاری ساحل و سپید بوده و برای کشت در استانهای گلستان، خراسان شمالی ، بخش هایی از خراسان رضوی، اردبیل(دشت مغان) و بخش هایی از مناطق مرکزی کشور مناسب می باشد.در کشت اول و به صورت کشت ردیفی در اندازه های 20*80 و 20*70 نیز عملکرد این رقم در مقایسه با رقم ساحل بیش از 1200 کیلوگرم افزایش نشان داده است.

تاریخ کاشت

به طور کلی تاریخ کاشت، در میزان عملکرد تاثیر قابل ملاحظه دارد و با تاخیر در کشت، با توجه به طول دوره رشد رقم عملکرد هم کاهش می یابد.در مناطقی که امکان کشت دوم بعد از غلات و کلزا وجود دارد رقم ارمغان به علت زودرس بودن رقم مناسبی برای این منظور بوده با این حال باید توجه داشت که کشت آن تا اواسط خرداد ماه صورت گیرد.

کود دهی

مصرف کودهای شیمیایی در زراعت ،بهتر است بر اساس آزمون خاک صورت گیرد، چون با انجام این کار نیاز واقعی زراعت مشخص و از مصرف بی رویه کودهای شیمیایی جلوگیری می گردد در مناطقی که امکان آزمون خاک برای پنبه کاران میسر نباشد توصیه می شود برای زمین هایی که با توجه به بافت خاک و وضعیت آب آبیاری امکان تولید 5 تن و بیشتر محصول در هکتار وجود دارد، می توان از کودهای شیمیایی شامل کود اوره به میزان 200-180 کیلوگرم دو نوبت قبل از کاشت و قبل از گلدهی، کود فسفاته 150 کیلوگرم و پتاسه 100 کیلوگرم قبل از کاشت در هر هکتار مصرف کرد.

آبیاری

آبیاری زراعت پنبه با توجه به مراحل رشد آن و حساسیتی که در هر مرحله برای تنش آبی وجود دارد، از اهمیت زیاد برخوردار است.چهار مرحله رشد پنبه عبارتنداز :

  • آبیاری قبل از کاشت یا هیرم کاری

این آبیاری بایستی به گونه ای صورت گیرد تا از تلفات سطحی و عمقی آب جلوگیری شده و قسمت رویی خاک (سطح الارضی) به حدی مرطوب گردد تا زمین سریعاً به حالت گاورو در آمده و بتوان کشت بذر را انجام داد در این حالت بذور سریع تر جوانه زده و مزرعه از سبز یکنواخت برخوردار خواهد شد.

  • مرحله کاشت تا گلدهی

در این مرحله در مناطق مرطوب ممکن است نیاز به آبیاری پیدا نشود.معمولاً گلدهی بین 40-35 روز بعد از کاشت در پنبه شروع و چند روز طول می کشد این مرحله بسیار حائز اهمیت است و هر گونه تنش آبی ممکن است باعث ریزش گلها قبل از نمایان شدن غوزه ها گردد.در مناطق نیمه خشک و خشک نیاز آبی در این مرحله وجود خواهد داشت و با توجه به میزان و دور آبیاری در هر منطقه، بایستی زمانهای آبیاری تنطیم گردد.

  • مرحله رشد غوزه ها

در این مرحله نیاز آبی زراعت پنبه بیش از مراحل دیگر بوده و لذا آبیاری از نظر میزان دور آن بایستی به نحوی تنظیم گردد که زراعت هرگز به تشنگی نیفتد که در این صورت ریزش گل و غوزه را به دنبال خواهد داشت.

  • مرحله رسیدن و باز شدن غوزه ها

از زمان شروع رسیدن و باز شدن غوزه ها تا برداشت کامل مزرعه حدود 2 ماه طول می کشد و آخرین آبیاری حدود 20 روز پس از باز شدن غوزه ها و بالا رفتن عملکرد بسیاز موثر است

مسئله حائز توجه در آبیاری رقم ارمغان این است که به علی زودرسی و به منظور جلوگیری از خشگیدگی غوزه ها، توصیه می شود فواصل آبیاری در مرحله رشد غوزه ها کمتر باشد

مبارزه با علف های هرز

به طور کلی در زراعت پنبه سه روش برای مبارزه با علف های هرز وجود دارد.

  • دستی : در این روش که توسط کارگر انجام می شود ضمن از بین بردن علف های هرز، امکان تنک کردن، سله شکنی و خاک دهی پای بوته ها نیز ممکن می گردد
  • استفاده از دستگاه کولتیواتور: این روش در زراعت هایی که به صورت ردیفی کشت می شوند ممکن می گردد، با استفاده از این دستگاه ضمن از بین بردن علف های هرز، سله شکنی و خاک دهی پای بوته ها نیز صورت می گیرد.
  • مبارزه شیمیایی: این طریق مبارزه با علف های هرز، به دو صورت میسر می شود.

الف: مبارزه قبل از کاشت، که در این صورت قبل از آخرین دیسک علف کش های توصیه شده توسط کارشناسان در زمین پاشیده و متعاقباً اقدام به زدن دیسک می گردد.

ب: مبارزه بعد از کاشت، در این صورت ضمن مشورت با کارشناسان، سموم مورد نیاز تهیه و با رعایت دستورالعمل های مربوطه و توجه به توصیه های کارشناسی از نظر زمان و مقدار مصرف و همچنین چگونگی تهیه محلول و نحوه سمپاشی بایستی به انجام مبارزه اقدام نمود.

آفات و بیماری ها

یکی از آفات مکنده مهم پنبه که در ابتدای رشد گیاه به آن خسارت می زند آفت تریپس می باشد گیاهچه های پنبه به خصوص تا چهاربرگی به این آفت حساس هستند در اثر فعالیت آفت برگهای جوان تغییر شکل داده و پیچیده می شوند.برای جلوگیری از خسارت این آفت بهترین راه پیشگیری از طریق ضدعفونی بذر با سموم گائوچو یا لاروین و یا کروزر به مقدار 5 تا 7 گرم به ازای هر کیلوگرم بذر می باشد.در مورد سایر آفات و مبارزه با آنها صحیح ترین روش مراقبت کامل از مزرعه و مشاوره با کارشناسان حفظ نباتات و رعایت دستورالعمل های فنی در مبارزه با آنها می باشد و نباید فقط به توصیه فروشندگان سموم اکتفا کرد.

برای مبارزه با بیماری مرگ گیاهچه و پوسیدگی بذر، ضدعفونی بذر با سموم قارچ کش نظیر کاربوکسین تیرام (به مقدار 200 تا 400 گرم برای 100 کیلوگرم بذر) از اقدام موثر در جلوگیری از خسارت این گونه بیماریها می باشد.

برداشت پنبه:

برداشت معمولاً زمانی شروع می شود که حداقل 50 درصد غوزه ها باز شده باشند، آنچه که در برداشت پنبه حائز توجه و اهمیت است برداشت صحیح، به موقع و سریع می باشد صبح زود که شبنم صبحگاهی در روی غوزه های باز شده وجود دارد و همچنین برداشت بلا فاصله پس از بارندگی، نبایستی صورت گیرد در غیر اینصورت وجود رطوبت در وش باعث کاهش کیفیت  الیاف و پنبه دانه خواهد شد.با توجه به زودرس بودن آن معمولاً برداشت چین اول در اوایل مهرماه و برداشت چین دوم از اوایل آبان ماه میسر می گردد برای برداشت ماشینی هم استفاده به موقع از هورمون برگ ریز لازم است و کاربرد این هورمون حدود 15 روز قبل از برداشت صورت می گیرد.

کارخانجات دلینته و پنبه پاک کنی​

آموزش، تحقیقات و ترویج​

ایستگاه تحقیقاتی، آموزشی و ترویجی داراب

 

ایستگاه تحقیقاتی، علمی کاربردی، آموزشی و ترویجی داراب در استان فارس در سال ۱۳۹۷ تأسیس و این ایستگاه در ۷/۸ کیلوکتری جنوب غربی شهرستان داراب، در طول جغرافیایی (utm) 54/5641991 و عرض جغرافیایی (utm) 28/6977099 واقع شده و ارتفاع آن از سطح دریا ۱۰۹۰ متر می باشد.

متوسط بارندگی سالیانه ایستگاه ۲۷۰ میلی متر، متوسط رطوبت نسبی هوا ۴۰ درصد، حداکثر درجه حرارت ۴۰ درجه سانتی گراد، حداقل درجه حرارت ۱۴/۵ درجه سانتی گراد و متوسط دما ۲۲/۳ درجه سانتی گراد.

۱- ترویج روش های مختلف کشت و سیستم های کم خاک ورزی و بدون خاک ورزی.

۲- تحقیقات در زمینه بهبود راندمان آبیاری با بکارگیری سیستمهای مختلف آبیاری تحت فشار و غیره.

۳- تحقیقاتی علمی کاربردی در خصوص پنبه به منظور بهره گیری از آخرین یافته های تحقیقاتی و پژوهشی و ترویج آنها در راستای بهبود کمی و کیفی تولید پنبه.

۴- اجرای طرح های مشترک با واحدهای تحقیقاتی و اجرایی در زمینه های مختلف از قبیل مکانیزاسیون، تغذیه، آبیاری، مبارزه با آفات، بیماری ها و علف های هرزه و غیره.

۵- احداث پایلوت های p.v.s به منظور بررسی عملکرد کمی و کیفی ارقام مورد کشت در کشور و انتخاب معرفی ارقام برتر.

۶- تحقیقات در خصوص ایجاد ارقام جدید پنبه.

۷- انتقال یافته های تحقیقاتی علمی و فنی به کشاورزان از طریق بازدید و مشاهده مزارع تحقیقی و ترویجی.

در تماس باشید